El domini amieedu.org és propietat de L’ASSOCIACIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA DE RECERCA EDUCATIVA i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord a l’establert en el Reglament Europeu de Protecció de dades (679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord a les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per donar compliment al reglament 679/2016 i la llei orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per L’ASSOCIACIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA DE RECERCA EDUCATIVA

A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Responsable del tractament: L’ASSOCIACIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA DE RECERCA EDUCATIVA

–          NIF: g-65658841

–          Adreça postal: Carrer Valls (Univ. Rovira i Virgili) 43007 Tarragona

–          Telèfon: ………..

–          Correu electrònic: amie.economia@gmail.com

 

Finalitat del tractament i legitimació:

A través del nostre lloc web tractarem les seves dades per a poder gestionar la seva inscripció com a soci, legitimats  per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la seva inscripció com a soci, Article 6.1.b RGPD.

Així mateix, el seu nom serà publicat, sempre que ens hagi donat el seu consentiment amb antelació, legitimats per l’Article 6.1.a RGPD.

A més, tractarem dades de nostres proveïdors, legitimats  per l’establiment de la relació contractual, Article 6.1.b RGPD.

Conservació

Les seves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van a ser recollides i tractades, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran y guardarem únicament les estrictament necessàries per poder resoldre reclamacions.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran cedides a tercers, salvo que sigui estrictament necessari per al desenvolupament d’alguna de les nostres activitats o per obligació legal.

Drets dels interessats

Com a usuari del web amieedu.org, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb L’ASSOCIACIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA DE RECERCA EDUCATIVA dirigint-se a ……….